Cât de ușor puteți deveni polițist! Angajare din sursă externă pentru posturile de ajutor șef de post

Cât de ușor puteți deveni polițist! Angajare din sursă externă pentru posturile de ajutor șef de post

Inspectoratul de Poliţie Județean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10, județul Buzău, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 7 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

ajutor șef post la Postul de Poliție Lopătari din cadrul Secției 2 de Poliție Rurală Beceni, poziția 704 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

ajutor șef post la Postul de Poliție Murgești din cadrul Secției 7 de Poliție Rurală Grebănu, poziția 853 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

ajutor șef post la Postul de Poliție Balta Albă din cadrul Secției 8 de Poliție Rurală Râmnicelu, poziția 881 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Odăile din cadrul Secției 11 de Poliție Rurală Pârscov, poziția 976 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Pârscov din cadrul Secției 11 de Poliție Rurală Pârscov, poziția 979 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Padina din cadrul Secției 12 de Poliție Rurală Pogoanele, poziția 1008 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Glodeanu-Siliștea din cadrul Secției 13 de Poliție Rurală Smeeni, poziția 1031 din statul de organizare si funcţionare al unităţii.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail  sursaexterna@bz.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău: https://bz.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare