De luni, sună din nou clopoțelul. Toți elevii revin în bănci

Anul școlar viitor, cu o altfel de structură. Când vor începe școlile și câte vacanțe vor avea elevii

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 326/4.IV.2022
Art. 1. — (1) Anul școlar 2022—2023 începe la data de
1 septembrie 2022, se încheie la data de 31 august 2023 și are
o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar
2022—2023 încep la data de 5 septembrie 2022.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc
următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă,
anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se
încheie la data de 2 iunie 2023;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de
săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023;
c) pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică,
cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din
învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul
sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din
învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de
săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023;
d) pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări
din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor
este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.
Art. 2. — Anul școlar 2022—2023 se structurează astfel:
— cursuri — de luni, 5 septembrie 2022, până vineri,
21 octombrie 2022;
— vacanță — de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până
duminică, 30 octombrie 2022;
— cursuri — de luni, 31 octombrie 2022, până joi,
22 decembrie 2022;
— vacanță — de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică,
8 ianuarie 2023;
— cursuri — de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie
2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie
2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului
București, după caz;
— vacanță — o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare
județene/al municipiului București, în perioada 6—26 februarie
2023;
— cursuri — de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni,
20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia
inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după
caz, până joi, 6 aprilie 2023;
— vacanță — de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie
2023;
— cursuri — de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri,
16 iunie 2023;
— vacanță — de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică,
3 septembrie 2023.
Art. 3. — În ziua de 5 octombrie — Ziua internațională a
educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute
de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se
organizează cursuri.
Art. 4. — (1) Programul național „Școala altfel” și Programul
„Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie—
16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare,
a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
Derularea celor două programe nu se planifică în același interval
de cursuri (modul de învățare).
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele din
învățământul liceal — filiera tehnologică, din învățământul
profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate
programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează
activități de instruire practică.
Art. 5. — În situația suspendării cursurilor conform
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și
completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a
programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul
de administrație al unității de învățământ nu se dispun în
perioada vacanțelor școlare.
Art. 6. — Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al
examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a
calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul
admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale
ministrului educației.
Art. 7. — (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în
funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul
școlii, inspectoratele școlare pot aproba, cu avizul Ministerului
Educației, la cererea conducerii unităților de învățământ,
modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face
după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din
unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată
la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării parcurgerii integrale
a programei școlare, precum și a posibilității ca toți elevii să
participe, fără restricții, la examenele și evaluările naționale.
Art. 8. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ
preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare